اگر بپرسيد سخت‌ترین کار دنیا چیه میگم “شروع”؛ شروع هر چیزی. شروع پر از ترس، شک، ابهام و عدم اطمینانه که پایانی هم نداره. من از شروع می‌ترسم. از قدم گذاشتن توی راهی که آشنایی کامل ندارم باهاش. از خوب نبودن توی اون راه هم می‌ترسم. پس شروع می‌کنم به اطلاعات …