باباى من آدم جدى و آروميه. هميشه از اينكه براى ارتباط بهتر باهاش تلاش كافى نكردم ناراحت ميشم. ارتباطمون محدود و موضوع صحبتامون تكراريه. پريشب با برادرم داشتم فوتبال دستى ميزدم، به شوخى به بابام گفتم: نمياى يه دست بزنيم؟  مطمئن بودم ميگه نه. گفت: بزنيم.  گفت دوتامونو حريفه و به …

حدود يك ماه پيش، موقع نجارى و كار با دستگاه فرز، دستم رو بريدم. متاسفانه جراحت عميق بود و به تاندونم آسيب وارد شده بود. دو روز در بيمارستان فاطمة الزهرا كه مركز تخصصى ترميم دست هست بسترى شدم و بعد از عمل هم براى كار درمانى(فيزيوتراپى) مرتبا به بيمارستان …

فكر مى كنم دو هفته اى ميشه كه از توئيتر و اينستا بيرون اومدم. امروز هم سوارم رو ديليت اكانت كردم. هر كسى يه جور از شبكه هاى اجتماعى استفاده ميكنه، بعضيا واقعا بلدن. من بلد نيستم. وقتايى كه ميخوام با زندگى مواجه نشم، سرمو با هر چى بتونم گرم ميكنم. …